Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ με ΑΜ 31142  που εδρεύει στην  Πεύκη  μετά την απόφαση που πήρε την 9/3/2022 προσκαλεί   τα μέλη του  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις  19/3/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00,  στο 1ο Λύκειο Λυκόβρυσης – Πεύκης (Δνση: ΚΟΤΤΟΥ 6, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ) προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης
 Θέμα 1ον: Τροποποίηση του καταστατικού και Εναρμόνιση των διατάξεων και της δομής του   με βάση το πλαίσιο που θέτει ο Νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 53, ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α’/19-6- 2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προβούν έως τις 30/06/2022 σε τροποποίηση του καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του νόμου 4726/2020.

Θέμα 2ον: Αναρίθμηση, αναδιατύπωση και κωδικοποίηση του Καταστατικού κατ΄ άρθρο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται, ο χαρακτήρας του κατεπείγοντος των ανωτέρω, καθώς, σύμφωνα με  το άρθρο 53, Ν. Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α ́/19-6-2021) έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αλλιώς αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει χορηγηθεί. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η  απόφαση της Γ.Σ., περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο ως άνω εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψην.

Μεταξύ των τροποποιήσεων που υπαγορεύονται και πλέον κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης είναι και η κατάργηση διακρίσεων των μελών.  Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου μας.

                                                                Για το ΔΣ του Συλλόγου

                    Πρόεδρος                                                                                    Γ. Γραμματέας

             Ευάγγελος ΤΟΣΙΟΥ                                                                 Αικατερίνη ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ