Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Γ.Σ. Αναγέννησης -Πεύκης» σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση, της 25/2/2023

Σ υ γ κ α λ ε ί

την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στο Πνευματικό Κέντρο Λυκόβρυσης, στην αίθουσα «Γιάννης Διαμαντόπουλος», το Σάββατο, 01/04/2022 και ώρα ενάρξεως την 18.30.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  • Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2022.
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2022.
  • Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2022.
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Ανάγνωση & Έγκριση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2023.
  • Τροποποίηση καταστατικού & εσωτερικού κανονισμού
  • Άλλα θέματα

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/3 πλέον ενός, των μελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 22/4/2023.

                                               Για το ΔΣ του Συλλόγου

                    Πρόεδρος                                                        Γ. Γραμματέας

             Ευάγγελος ΤΟΣΙΟΥ                                   Αικατερίνη ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ